Дневен ред на заседание на ОбС на 27.08.2021 г.

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 27.08.2021 г. (петък) от 16:00 часа.
Заседанието ще се проведе в заседателната зала 401 на ОбС (ет.ІV) при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 1. Отчет за дейността на Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Константин Чилов” ЕООД град Мадан за първото полугодие на 2021 г.;
 2. Докладна записка относно отчет за дейността на „Хоспис – Мадан” ЕООД за първото полугодие на 2021 г.;
 3. Докладна записка относно прекратяване и обявяване в ликвидация на „ХОСПИС - МАДАН”-ЕООД, гр.Мадан.
 4. Докладна записка относно отчет на бюджета на Община Мадан към 31.12.2020 г.;
 5. Докладна записка относно актуализация на бюджета на община Мадан към 30.06.2021 г.;
 6. Докладна записка относно отчет на бюджета на Община Мадан към 30.06.2021 г.;
 7. Докладна записка относно предоставяне на средства за СНЦ „Деца със специални потребности“ гр.Мадан;
 8. Докладна записка относно информация за готовността на учебните и детските заведения за учебната 2021/2022 година  и  утвърждаване на училищна мрежа;
 9. Докладна записка относно одобряване на проект за Подробен устройствен план – Устройствена план-схема за обект: „Външно водопроводно захранване на съществуващ гараж с идентификатор 46045.501.385.4” в град Мадан, община Мадан, във връзка с чл.193, ал.6 от ЗУТ, с възложител Николай Карамфилов Пашов;
 10. Докладна записка относно допълване списъка на имотите – публична общинска собственост;
 11. Докладна записка относно отдаване под наем, част от имот частна общинска собственост, находящ се в гр. Мадан, ул.”Обединение”, №16;
 12. Докладна записка относно отдаване под наем на земеделски земи от общински поземлен фонд на територията на общ. Мадан;
 13. Докладна записка относно социално подпомагане на граждани;
 14. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани /Разни.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС - МАДАН:

/Б. Базеников/