Дневен ред на заседание на ОбС на 25.10.2021 г.

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 25.10.2021 г. (понеделник) от 17:15 часа.
Заседанието ще се проведе в заседателната зала 401 на ОбС (ет.ІV) при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

  1. Докладна записка относно подготовка на проектно предложение по процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“, която се реализира в рамките на приоритетна ос 9 “Подкрепа за здравната система за справяне с кризи” на ОПРР 2014-2020. Упълномощаване на управителя на „МБАЛ „Проф. д-р „Константин Чилов““ ЕООД, да подпише споразумение за партньорство с Министерството на здравеопазването;


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС - МАДАН:

/Б. Базеников/