Дневен ред на заседание на ОбС на 25.02.2022 г.

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 25.02.2022 г. (петък) от 16:00 часа.
Заседанието ще се проведе в заседателната зала 401 на ОбС (ет.ІV) при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 1. Информация относно противопожарната обстановка и дейността на Районна служба ПБЗН – Мадан през 2021 г.;
 2. Докладна записка относно приемане на отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни през 2021 година;
 3. Докладна записка относно приемане на програма за развитие на читалищната дейност в община Мадан за 2022 година;
 4. Докладна записка относно актуализиране на състава на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в Община Мадан;
 5. Докладна записка относно изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с   имоти- общинска собственост за 2022г.;
 6. Докладна записка относно промяна на предназначението на имот №10 в неурегулиран терен в с.Средногорци, общ. Мадан - публична общинска собственост, поради отпаднало предназначение;
 7. Докладна записка относно одобряване на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и 5 от Зут между община Мадан и Ясен Стефанов Керменов и оценка на проектен поземлен имот, находящ се на ул. „Република“, гр.Мадан;
 8. Докладна записка относно задание и скица-предложение за изработване на ПУП-план за регулация и застрояване за ПИ №10 по ЧКП на с.Средногорци, община Мадан. Възложител: Община Мадан;
 9. Докладна записка относно предложение за изменение на ПУП в обхвата на УПИ I и УПИ IIIв кв.66 по ПУП на гр.Мадан/кв.Конски дол/, ПИ 46045.502.415по КК на град Мадан, с възложител: Община Мадан и Летиф Шабанов Банджов;
 10. Докладна записка относно изменение на Тарифа за определяне на началния размер на месечния наем за 1 кв.м. с включен ДДС, при предоставяне на общински помещения, места и терени към НАРЕДБА № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост;
 11. Докладна записка относно отдаване под наем, помещения, находящи се в с. Боровина, общ. Мадан, обл. Смолян;
 12. Докладна записка относно отдаване под наем, част от имот частна общинска собственост, находящ се в гр. Мадан, ул.”Обединение”,УПИ I, кв.32, обл.Смолян;
 13. Докладна записка относно отдаване под наем на помещения №17 и №18, находящи се в гр. Мадан, ул.”Перелик” №9, ет.1, за здравни нужди;
 14. Докладна записка относно изменение на Решение №171 от 28.05.2021г. на Общински съвет – Мадан;
 15. Докладна записка относно изменение на Решение №381 от 28.01.2022г., по Протокол №33 на ОбС-Мадан за одобряване на проект за Подробен устройствен план – Устройствена план-схема за обект: „Външно електрозахранване „Складова база“ в ПИ 46045.501.243 по КК на гр.Мадан” в УПИ ХХХI, кв.30 по ПУП на гр. Мадан, община Мадан, във връзка с чл.193, ал.6 от ЗУТ, с възложител „Електро разпределение Юг“ЕАД;
 16. Докладна записка относно социално подпомагане на Емине Тахирова Мехмедалиева;
 17. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани/Разни.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС - МАДАН:

/Б. Базеников/