Дневен ред на заседание на ОбС на 25.03.2022 г.

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 25.03.2022 г. (петък) от 16:00 часа.
Заседанието ще се проведе в заседателната зала 401 на ОбС (ет.ІV) при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 

 1. Докладна записка относно приемане на общинска програма за закрила на детето – 2022 г.;
 2. Докладна записка относно отчет за дейността на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване  на дейностите в областта на социалните помощи и социални услуги в община Мадан за 2021 г.;
 3. Докладна записка относно определяне на имоти частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане, през 2022 година.
 4. Докладна записка относно предоставяне на помещение №119, находящо се в гр.Мадан, ул.”Обединение” №14, ет.І за безвъзмездно право на управление за дейността на Агенция за социално подпомагане - гр.София;
 5. Докладна записка относно предоставяне на помещение №11, находящо се в  гр.Мадан, ул.”Обединение” №16,  ет.І, за безвъзмездно право на управление за дейността на Агенция за социално подпомагане - гр.София;
 6. Докладна записка относно прекратяване на съсобственост по ред на чл.36, ал. 1 , т.2 от ЗОС между община Мадан и ЕТ „ВЕЛИСЛАВ МИНЧЕВ”;
 7. Докладна записка относно промяна на характера на собствеността - от частна общинска в публична общинска собственост на Имот с идент. №46045.501.195, попадащ в УПИ ХХІ–пазар кв. 30 по плана на гр. Мадан. Допълване списъка на имотите - публична общинска собственост;
 8. Докладна записка относно промяна на предназначението на имот №10 в неурегулиран терен в с. Средногорци, общ. Мадан - публична общинска собственост, поради отпаднало предназначение;
 9. Докладна записка относно задание и скица-предложение за изработване на ПУП-план за регулация и застрояване за ПИ №10 по ЧКП на с.Средногорци, община Мадан. Възложител: Община Мадан;
 10. Докладни записки относно социално подпомагане на граждани;
 11. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани/Разни.

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС - МАДАН:

/Б. Базеников/