Дневен ред на заседание на ОбС на 27.05.2022 г.

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 27.05.2022 г. (петък) от 16:00 часа.
Заседанието ще се проведе в заседателната зала 401 на ОбС (ет.ІV) при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 1. Докладна записка относно приемане на отчет за дейността и финансов отчет на МБАЛ „Проф. д-р К. Чилов” ЕООД град Мадан за 2021 г.;
 2. Докладна записка относно безвъзмездно прехвърляне правото на собственост, върху изградена система за видеонаблюдение на трафика в община Мадан, чрез дарение в полза на Областна дирекция на МВР – Смолян, за нуждите на РУ – Мадан;
 3. Докладна записка относно предложение за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ X-за обществено обслужване, УПИ VI-142, УПИ XIX-обществено обслужване и улична регулация в кв.19 по плана на село Средногорци, община Мадан, с възложители: Община Мадани „САВА ЕКО БГ-15“ООД село Средногорци –представлявано от управителите Вахди Исуфов Шехов и Хасан Хайриев Чиев;
 4. Докладна записка относно отдаване под наем помещение №201, находящо се в гр. Мадан, ул. ”Родопи”, № 35, ет. ІІI;
 5. Докладна записка относно предоставяне под наем на недвижими имоти - частна общинска собственост: ретранслатори и части от метални съоръжения, представляващи мачти находящи се в с. Бориново и с.Митовска,общ. Мадан, обл.Смолян;
 6. Докладна записка относно провеждане на редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - гр.Смолян;
 7. Докладна записка относно определяне на представител на община Мадан за изработване на областна здравна карта
 8. Докладна записка относно определяне представител на община Мадан, който да участва в комисията, която ще изработи областната аптечна карта;
 9. Докладна записка относно изменение на Решение № 264, по протокол № 23, на Общински съвет – Мадан от 28.05.2021г.;
 10. Докладна записка относно социално подпомагане на граждани;
 11. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани/Разни

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС - МАДАН:

/Б. Базеников/