Дневен ред на заседание на ОбС на 24.06.2022 г.

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 24.06.2022 г. (петък) от 16:00 часа.
Заседанието ще се проведе в заседателната зала 401 на ОбС (ет.ІV) при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

  1. Докладна записка относно заличаване на „ХОСПИС-МАДАН" ЕООД;
  2. Докладна записка относно отчет за транспортното обслужване на населението в община Мадан;
  3. Докладна записка относно предоставяне под наем на офис – помещения /работен офис; помещение за провеждане на срещи и заседания, различно от работното; архивно помещение/ находящи се на І-ви етаж от масивна сграда на три етажа, с местонахождение в град Мадан, ул. „Родопи" № 35 на МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „КИЧИКА" – МАДАН – РУДОЗЕМ за срока на изпълнение на проект по процедура № BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности" от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., считано от датата на сключване на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;
  4. Докладна записка относно отдаване под наем на части от имот - частна общинска собственост, представляващ помещения, находящи се в гр.Мадан, ул."Перелик" №9, етаж II в сградата на новия корпус на болницата блок „Б" за филиал за амбулаторна физиотерапия и рехабилитация;
  5. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани/Разни

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС - МАДАН:

/Б. Базеников/