Дневен ред на заседание на ОбС на 29.07.2022 г.

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 29.07.2022 г. (петък) от 16:00 часа.
Заседанието ще се проведе в заседателната зала 401 на ОбС (ет.ІV) при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 1. Докладна записка относно обсъждане и приемане на решение за разходване на част от средства от месечни отчисления за 2022г. по чл.64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците;
 2. Докладна записка относно актуализация на бюджета на община Мадан към 30.06.2022 г.;
 3. Докладна записка относно информация за изпълнение на бюджета на Община Мадан към 30.06.2022 г.;
 4. Докладна записка относно допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост за 2022 г.;
 5. Докладна записка относно приемане решение за продажба и цена на терен – частна общинска собственост, находяща се на ул. „Беломорска” № 2, гр. Мадан, по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС;
 6. Докладна записка относно приемане решение за продажба и цена на терен – частна общинска собственост, находяща се на ул. „Вечерница ” № 6, гр. Мадан, по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС;
 7. Докладна записка относно учредяване право на надстрояване за изграждане на надстройка към собствен масивен гараж на ул.“Родопи“, гр. Мадан на Хайри Шебанов Халилов;
 8. Докладна записка относно продажба и приемане на оценка на жилищен апартамент № 6 на ул. „Акация”, с.Върбина, общ. Мадан, попадащ в УПИ VІІ, кв. 25 по плана на селото – частна общинска собственост;
 9. Докладна записка относно отдаване под наем, помещение №10, находящо се в гр. Мадан, ул.”Обединение” №16, ет.ІI;
 10. Докладна записка относно предоставяне под наем на недвижим имот - частна общинска собственост: ретранслатор и части от метално съоръжение, представляващо мачта, находящи се в с.Крайна, общ. Мадан, обл.Смолян;
 11. Докладна записка относно предложение за изменение на ПУП за УПИ IХ - за жилищно строителство и УПИ VIII-за озеленяване в кв.8, ПИ 46045.501.73 и ПИ 46045.501.1092 в гр.Мадан, община Мадан, с възложител: Емил Ясенов Цацаров;
 12. Докладна записка относно предложение за изменение на ПУП за УПИ VIII- за озеленяване и гаражи в кв.86, ПИ 46045.501.1060 и ПИ 46045.501.1172 в гр.Мадан, община Мадан, с възложител: Николай Илков Базеников;
 13. Докладна записка относно одобряване на проект за Подробен устройствен план – Устройствена план-схема за обект: „Подмяна на кабелна линия средно напрежение от ТП „Хлебозавод“ до ТП „Възраждане“ в град Мадан, община Мадан, във връзка с чл.193, ал.6 от ЗУТ, с възложител „Електроразпределение Юг“ ЕАД;
 14. Докладна записка относно отчет за изпълнение на решенията, приети от Общински съвет –Мадан за периода 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г.;
 15. Докладна записка относно актуализиране на състава на Съвета по въпросите на социалните услуги в Община Мадан;
 16. Докладна записка относно одобряване разходите за командировки на Кмета на община Мадан и Председателя на Общински съвет – Мадан за второто тримесечие на 2022 г.;
 17. Докладна записка относно социално подпомагане на граждани;
 18. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани/Разни.

 

Зам.-председател на

Общински съвет – Мадан

Арх. Шебан Билянов