Дневен ред на заседание на ОбС на 26.08.2022 г.

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 26.08.2022 г. (петък) от 16:00 часа.
Заседанието ще се проведе в заседателната зала 401 на ОбС (ет.ІV) при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 1. Отчет за дейността на Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Константин Чилов” ЕООД град Мадан за първото полугодие на 2022 г.;
 2. Докладна записка относно отчет на бюджета на Община Мадан към 12.2021 г.
 3. Докладна записка относно отчет за дейността на Общински съвет – Мадан и неговите комисии за първото полугодие на 2022 година;
 4. Докладна записка относно информация за готовността на учебните и детските заведения за учебната 2022/2023 година и утвърждаване на училищна мрежа;
 5. Докладна записка относно провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - гр.Смолян;
 6. Докладна записка относно определяне размера на трудовите възнаграждения на кметовете на кметства;
 7. Докладна записка относно допълнение и изменение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост за 2022 г.;
 8. Докладна записка относно продажба и приемане на оценка на жилищен апартамент №4 на ул. „Акация”, с.Върбина, общ. Мадан, попадащ в УПИ VІІ, кв. 25 по плана на селото – частна общинска собственост;
 9. Докладна записка относно продажба и приемане на оценка на жилищен апартамент №15 на ул. „Акация”, с.Върбина, общ. Мадан, попадащ в УПИ VІІ, кв. 25 по плана на селото – частна общинска собственост;
 10. Докладна записка относно продажба и приемане на оценка на имот с идент. №46045.502.766 по КККР на гр. Мадан, /кв. Конски дол/, ул.“Тракия“;
 11. Докладна записка относно продажба и приемане на оценка на имот с идент. №46045.502.769 по КККР на гр. Мадан, /кв. Конски дол/, ул.“Тракия“;
 12. Докладна записка относно продажба и приемане на оценка на имот с идент. №46045.502.770 по КККР на гр. Мадан, /кв. Конски дол/, ул.“Тракия“;
 13. Докладна записка относно продажба и приемане на оценка на имот с идент.№ 46045.501.460 по КККР на гр. Мадан, ул.“Рила“;
 14. Докладна записка относно одобряване на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и 5 от Зут, между община Мадан и Летиф Шабанов Банджов и оценка на поземлен имот № 46045.502.765, находящ се на ул. „Тракия“, /кв. Конски дол/, гр.Мадан;
 15. Докладна записка относно промяна на характера на собствеността – от частна общинска в публична общинска собственост на УПИ ХХІ културен дом и детски площадки с площ – 2544 кв.м. в кв. 19 по ПУП на с. Средногорци, общ. Мадан ВЕДНО с масивна сграда на два етажа /читалище/ със ЗП– 969,50. Допълване списъка на имотите – публична общинска собственост. Преместване на кметство с.Средногорци;
 16. Докладна записка относно промяна на предназначението на имот, публична общинска собственост, поради отпаднало предназначение във връзка с изработен проект за изменение на подробен устройствен план за регулация и застрояване одобряване на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и 5 от Зут между община Мадан и „САВА ЕКО БГ-15“ ООД, и оценка на придаваемите части от имоти в кв. 19 по ПУП на с.Средногорци, общ. Мадан;
 17. Докладна записка относно отдаване под наем, помещение №7, находящо се в гр. Мадан, ул.”Обединение” №16, ет.ІI;
 18. Докладна записка относно одобряване на проект за Подробен устройствен план – Устройствена план-схема за обект:„Подмяна на кабелна линия 20 kVот ТП „Панелен“ до ТП „Явори“” в град Мадан, община Мадан, във връзка с чл.193, ал.6 от ЗУТ, с възложител „Електроразпределение Юг“ЕАД;
 19. Докладни записки относно социално подпомагане на граждани;
 20. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани/Разни.

 

Б. Базеников

Председател на
Общински съвет – Мадан