Дневен ред на заседание на ОбС на 30.09.2022 г.

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 30.09.2022 г. г. (петък) от 16:00 часа.  Заседанието ще се проведе в заседателната зала 401 на ОбС (ет.ІV) при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

  1. Докладна записка относно приемане на Програма за опазване на околната среда на община Мадан за периода 2022-2028 год.;
  2. Докладна записка относно приемане на Програма за управление на отпадъците на община Мадан за периода 2022 - 2028 год.;
  3. Докладна записка относно приемане на изменение и допълнение на Наредба №9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мадан;
  4. Докладна записка относно допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с   имоти- общинска собственост за 2022 г.;
  5. Докладна записка относно придобиване на имот №05579.1.661, чрез покупко-продажба, находящ се в местност „Еленка“, село Боровина, общ. Мадан;
  6. Докладна записка относно одобряване на предварителен договор по чл.15, ал.3 и 5 от ЗУТ, между община Мадан и Николай Илков Базеников и оценка на поземлен имот №46045.501.1060, находящ се на ул. „Перелик“ №24, гр.Мадан;
  7. Докладна записка относно учредяване безвъзмездно право на ползване на МБАЛ „Проф. д-р Константин Чилов“ ЕООД - гр. Мадан, върху Специален автомобил – линейка;
  8. Докладна записка относно одобряване на проект за Подробен устройствен план – Устройствена план-схема за обект:„Подмяна на кабелна линия средно напрежение от ВС „Миньорска“ до ТП „Битов комбинат“” в град Мадан, община Мадан, във връзка с чл.193, ал.6 от ЗУТ, с възложител „Електроразпределение Юг“ЕАД;
  9. Докладни записки относно социално подпомагане на граждани;
  10. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани/Разни.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС - МАДАН:

/Б. Базеников/