Дневен ред на извънредно заседание на ОбС на 12.10.2022 г.

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 12.10.2022 г. г. (сряда) от 16:00 часа.
Заседанието ще се проведе в заседателната зала 401 на ОбС (ет.ІV) при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

  1. Докладна записка относно създаване на нова социална услуга „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания”.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС - МАДАН:

/Б. Базеников/