Дневен ред на заседание на ОбС на 28.10.2022 г.

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 28.10.2022 (петък) от 16:00 часа.  Заседанието ще се проведе в заседателната зала 401 на ОбС (ет.ІV) при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

  1. Докладна записка относно актуализация на поименния списък за капиталови разходи към 30.09.2022 г.;
  2. Докладна записка относно подготовка и готовността на община Мадан за работа при зимни условия и поддържане на пътна и улична мрежа през 2022-2023 г.;
  3. Докладна записка относно допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2022 г.;
  4. Докладна записка относно прекратяване на съсобственост по ред на чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС между община Мадан и Ися Хайри Смаил;
  5. Докладна записка относно одобряване на План-схема за монтаж на „Увеселителни и паркови елементи“ в УПИ ХХХVIII, кв.30 по ПУП на гр.Мадан, община Мадан, област Смолян, на основание чл.62, ал.9 от ЗУТ;
  6. Докладна записка относно кандидатстване с проектно предложение по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейски социален фонд плюс, Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FPR003-1.001 - „Топъл обяд” и изпълнение на изискването за допустимост за предоставяне на топъл обяд като местна дейност, по смисъла на Закона за публичните финанси;
  7. Докладна записка относно кандидатстване с проектно предложение по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“;
  8. Докладни записки относно социално подпомагане на граждани;
  9. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани/Разни.

Б. Базеников

Председател на
Общински съвет – Мадан