Дневен ред на извънредно заседание на ОбС на 02.11.2022 г.

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 02.11.2022 г. г. (сряда) от 16:00 часа.
Заседанието ще се проведе в заседателната зала 401 на ОбС (ет.ІV) при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

  1. Докладна записка относно обособяване на общински пазар, с временен статут, със срок - до завършване на строителни дейности по сключен договор с предмет: „Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на обект/строеж:„Общински пазар, УПИ XXI-пазар, кв.30, гр. Мадан”.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС - МАДАН:

/Б. Базеников/