Дневен ред на заседание на ОбС на 25.11.2022 г.

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 25.1012022 (петък) от 16:00 часа.  Заседанието ще се проведе в заседателната зала 401 на ОбС (ет.ІV) при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

  1. Докладна записка относно продажба и приемане на оценка на движими вещи, собственост на общ. Мадан;
  2. Докладна записка относно продажба и приемане на оценка на движима вещ, собственост на общ. Мадан;
  3. Докладна записка относно отдаване под наем, част от имот частна общинска собственост, находящ се в гр. Мадан, кв.Малка река, ул.”Перелик”,УПИ XVIII, кв.102, обл.Смолян;
  4. Докладна записка относно одобряване на проект за Подробен устройствен план – Устройствена план-схема за обект: „Подмяна на кабелна линия средно напрежение от ВС „Миньорска“ до ТП „Битов комбинат“” в град Мадан, община Мадан, във връзка с чл.193, ал.6 от ЗУТ, с възложител „Електроразпределение Юг“ ЕАД;
  5. Докладна записка относно утвърждаване размера на командировъчни пари на Кмета на община Мадан за месец юли, месец август и месец септември 2022 г.;
  6. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани/Разни.

Б. Базеников

Председател на
Общински съвет – Мадан