Дневен ред на заседание на ОбС на 30.12.2022 г.

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 30.12.2022 г. (петък) от 16:00 часа.  Заседанието ще се проведе в заседателната зала 401 на ОбС (ет.ІV) при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 1. Докладна записка относно приемане на наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА №9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мадан;
 2. Докладна записка относно приемане на План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2023 г.;
 3. Докладна записка относно допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост за 2022 г.;
 4. Докладна записка относно одобряване на предварителен договор по чл.15, ал.3 и 5 от Зут, между община Мадан и Емил Ясенов Цацаров и оценка на поземлен имот №46045.501.1213, находящ се на ул. „Младост“, гр.Мадан;
 5. Докладна записка относно прекратяване на съсобственост, по реда на чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, между община Мадан и Александър Йорданов Павлов;
 6. Докладна записка относно кандидатстване с проектно предложение по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 “Укрепване на общинския капацитет”;
 7. Докладна записка относно възлагане на Услуга от общ икономически интерес по проект „Грижа в дома в община Мадан”, Административен договор BG05SFPR002-2.001-0027-С01, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027;
 8. Докладна записка относно утвърждаване на Методика за предоставяне на мобилна интегрирана здравно-социална услуга „Грижа в дома в община Мадан“ в рамките на проект „Грижа в дома в община Мадан”, Административен договор BG05SFPR002-2.001-0027-С01, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027;
 9. Докладна записка относно приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Мадан за 2023 година;
 10. Докладна записка относно утвърждаване размера на командировъчни пари на Кмета на община Мадан за месец юли, месец август и месец септември 2022 г.;
 11. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани/Разни.

Зам.-Председател на
Общински съвет – Мадан
Арх. Ш. Билянов