Дневен ред на заседание на ОбС на 27.01.2023 г.

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на  27.01.2023 г.(петък) от 16:00 часа.  Заседанието ще се проведе в заседателната зала 401 на ОбС (ет.ІV) при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 1. Докладна записка относно приемане на Общински план за младежта в община Мадан за 2023 година;
 2. Докладна записка относно приемане на отчет за състоянието на общинската   собственост от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г. по чл.66а от ЗОС;
 3. Докладна записка относно приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023 г.;
 4. Докладна записка относно отчет за дейността на Общински съвет – Мадан и неговите комисии за второто полугодие на 2022 година;
 5. Докладна записка относно приемане на план за работа на Общински съвет – Мадан за 2023 г.;
 6. Докладна записка относно поемане на задължение на д-р Георги Петров Кушлев – Образна диагностика, Рентгенов специалист в МБАЛ „Проф.д-р К.Чилов” град Мадан за стая №316 в Общежитие „Чайка“, гр. Мадан, ул. „Перелик“ №3, собственост на „Горубсо-Мадан“ АД;
 7. Докладна записка относно отдаване под наем на части от имот - частна общинска собственост, находящи се в гр. Мадан, ул.”Перелик”, № 9 за здравни нужди;
 8. Докладна записка относно одобряване на оценка за определяне на пазарната стойност на право на прокарване и преминаване-учреден сервитут върху имоти частна общинска собственост за изграждане на обект:„Въздушно ел. проводно отклонение кV за РРС Печинско в поземлен имот с идентификатор 05476.25.25 по КК-с.Бориново, община Мадан, област Смолян“, - общинска частна собственост, с дължина 3,94 м, площ на сервитута за нуждите на обекта: 29,56 кв.м., с възложител: Електроразпределение ЮГ-КЕЦ-гр.Златоград;
 9. Докладна записка относно одобряване на оценка за определяне на пазарната стойност на право на прокарване и преминаване-учреден сервитут върху имоти частна общинска собственост за изграждане на обект:„Кабелна линия средно напрежение от ТП Хлебозавод до ТП Възраждане в поземлен имот с идентификатор 46045.501.744, област Смолян, община Мадан, гр. Мадан“, - общинска частна собственост, с дължина 10,80 м, площ на сервитута за нуждите на обекта: 10,80 кв.м, с възложител: Електроразпределение ЮГ-КЕЦ-гр.Златоград;
 10. Докладна записка относно предложение за изменение на ПУП за УПИ ХV- 342-озеленяване и УПИ ХVI-обществено обслужване в кв.38, ПИ 46045.501.1102 и ПИ 46045.501.1101в гр.Мадан, община Мадан, с възложител: Смаил Ахмедов Сангалов;
 11. Докладна записка относно одобряване на задание за проектиране и допускане изработването на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и застрояване за ПИ 68451.61.19, ПИ 68451.61.88 и ПИ 68451.61.104 в землището на с.Средногорци, местност „Ломе“, общ. Мадан, с възложител: „МФ КЪМПАНИ“ЕООД гр.Мадан;
 12. Докладна записка относно Провеждане на извънредно, неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - гр.Смолян;
 13. Докладна записка относно отмяна на Решение №530 по Протокол №49 от 30.12.2022 г. на Общински съвет – Мадан;
 14. Докладна записка относно социално подпомагане на Любомир Иванов Гащилов;
 15. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани/Разни.

  Председател на Общински съвет – Мадан
  Б. Базеников