Дневен ред на заседание на ОбС на 24.02.2023 г.

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на  24.02.2023 г. г.(петък) от 16:00 часа.  Заседанието ще се проведе в заседателната зала 401 на ОбС (ет.ІV) при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 1. Докладна записка относно приемане на Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните през 2022 година;
 2. Докладна записка относно отчет за изпълнение на решенията, приети от Общински съвет –Мадан за периода 01.07.2022 г. – 31.12.2022 г.;
 3. Докладна записка относно приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Мадан за 2023 година;
 4. Докладна записка относно приемане на Програма и план за действие за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Мадан, за периода 2023 г.-2027 г.;
 5. Докладна записка относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост;
 6. Докладна записка относно структурата и числеността на персонала в Делегираната от държавата дейност «Общинска администрация» и числеността в делегираните от държаватадейности и в местните дейности.
 7. Докладна записка относно продажба на общинско движимо имущество, чрез публичен търг, с явно наддаване– МПС: Автобус модел „Исузу Класик 27“ и приемане на нова пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител;
 8. Докладна записка относно продажба на общинско движимо имущество, чрез публичен търг, с явно наддаване– МПС: СПЕЦИАЛЕН АВТОМОБИЛ- АВТОВИШКА и приемане на нова пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител;
 9. Докладна записка относно одобряване на проект за Подробен устройствен план – Устройствена план-схема за обект:„Външно ел. захранване НН на обект: Жилищна сграда и търговски обект в град Мадан, ПИ 46045.501.1048” в град Мадан, община Мадан, във връзка с чл.193, ал.6 от ЗУТ, с възложител „Електроразпределение Юг“ЕАД.
 10. Докладна записка относно Предложение за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 501.172, УПИ ХІІІ-за произв. обслужване, ПИ 501.173, УПИ XV-ковашки цех, кв.38, улична регулация от О.Т.249 до О.Т.278, гр.Мадан, с възложител: Станимир Христов Симеонов;
 11. Докладна записка относно предложение за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 197, УПИ VIII-197в кв.27 и ПИ 203, ПИ 204, УПИ I-203,УПИ II-204 в кв.28, с.Средногорци, община Мадан, с възложители:Раиф Садъков Ходжов, Минко Илиев Хаджиев, Фатме Хасанова Местанова и Рукия Хасанова Хаджиева;
 12. Докладни записки относно социално подпомагане на граждани;
 13. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани/Разни.

  Председател на
  Общински съвет – Мадан
  Б. Базеников