Дневен ред на заседание на ОбС на 31.03.2023 г.

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на  31.03.2023 г. г.(петък) от 16:00 часа.  Заседанието ще се проведе в заседателната зала 401 на ОбС (ет.ІV) при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 1. Докладна записка относно приемане на Общинска програма за закрила на детето – 2023 г.;
 2. Докладна записка относно приемане на Програма за развитие на туризма в община Мадан за 2023 г.;
 3. Докладна записка относно отчет за дейността на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в община Мадан през 2022 г.;
 4. Докладна записка относно отчет за 2022 г. на Програма за опазване на околната среда на община Мадан за периода 2022-202 г.;
 5. Докладна записка относно отчет за 2022 г. на Програма за управление на отпадъците на община Мадан за периода 2022-2028 г.;
 6. Докладна записка относно определяне на имоти частна общинска собственост, които подлежат на застраховане през 2023 г.;
 7. Докладна записка относно допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2023 г.;
 8. Докладна записка относно учредяване право на строеж за три броя стопански сгради върху ПИ №46045,501,428 по КККР на гр. Мадан, ул. „Туристическа“;
 9. Докладна записка относно продажба и приемане на оценка на имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Мадан, ул. „Перелик“ по реда на чл.35, ал.1 от ЗОС;
 10. Докладна записка относно отдаване под наем, част от имот частна общинска собственост, находящ се в гр. Мадан, ул. „Обединение“ №16;
 11. Докладна записка относно отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в с. Върбина, общ. Мадан, обл. Смолян;
 12. Докладна записка относно предоставяне под наем на недвижими имоти – частна общинска собственост: ретранслатори и части от метални съоръжения, представляващи мачти находящи се в с. Бориново и с. Митовска, общ. Мадан, обл. Смолян;
 13. Докладна записка относно изменение на Решение №107 от 26.06.2020 г. изм. и доп. с Решение №271 от 28.05.2021 г. на Общински съвет – Мадан.
 14. Докладни записки относно социално подпомагане на граждани;
 15. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани/Разни.

  Председател на
  Общински съвет – Мадан
  Б. Базеников