Дневен ред на заседание на ОбС на 28.04.2023 г.

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на  28.04.2023 г. (петък) от 16:00 часа.  Заседанието ще се проведе в заседателната зала 401 на ОбС (ет.ІV) при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 1. Справка за състоянието на престъпността, обществения ред и безопасността на движението на територията на община Мадан през 2022 г.;
 2. Информация относно противопожарната обстановка и дейността на Районна служба ПБЗН-  Мадан през 2022 г.;
 3. Докладна записка относно актуализация на разчета на бюджета на Община Мадан към 28.04.2023 година; 
 4. Докладна записка относно приемане на Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и одобряване на Предложение за планиране на социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет;
 5. Докладна записка относно доклад-отчет за осъществените читалищни дейности през 2022 г. в община Мадан
 6. Докладна записка относно одобряване на задание и допускане изработването на Подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация за ПИ 05579.1.657 и ПИ 05579.1.661 в землището на с. Боровина, община Мадан, местност „Еленка”, с възложител: Община Мадан;
 7. Докладна записка относно одобряване на задание за проектиране и допускане изработването на Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за изграждане на  „Кабелна линия 20 kV, МТП и въздушна мрежа ниско напрежение за захранване на обект: „Ремонт, разширение и надстрояване на съществуващ търговски обект“, находящ се в УПИ II-7006,7007, кв.51, по ПУП на с.Средногорци“. Възложител: „Електроразпределение Юг“ЕАД.
 8. Докладна записка относно отдаване под наем на част от  I-ви етаж в комбинирана сграда, построена в УПИ  I – комбинирана сграда, кв. 6 по ПУП на с. Леска, община Мадан;
 9. Докладна записка относно отдаване под наем на част от  I-ви етаж в комбинирана сграда, построена в УПИ  I – комбинирана сграда, кв. 6 по ПУП на с. Леска, община Мадан;
 10. Докладна записка относно одобряване разходите за командировки на Кмета на община Мадан и Председателя на Общински съвет – Мадан за първото  тримесечие на 2023 г.;
 11. Докладни записки относно социално подпомагане на граждани;
 12. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани/Разни.

Председател на
Общински съвет – Мадан
Б. Базеников