Дневен ред на заседание на ОбС на 26.05.2023 г.

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на  26.05.2023 г. (петък) от 16:00 часа.  Заседанието ще се проведе в заседателната зала 401 на ОбС (ет.ІV) при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

  1. Докладна записка относно отчет за транспортното обслужване на населението в община Мадан за 2022 г.;
  2. Докладна записка относно награждаване на изявени учениците от ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ гр. Мадан и ученици от ОУ „Петко Рачов Славейков“ с. Средногорци, за постигнати успехи в учебно-възпитателния процес през учебната 2022 – 2023 година.
  3. Докладна записка относно одобряване на проект за Подробен устройствен план – Устройствена план-схема за обект:„Подмяна на кабелна линия 20 kVот ТП „Панелен“ до ТП „Явори“” в град Мадан, община Мадан, във връзка с чл.193, ал.6 от ЗУТ, с възложител „Електроразпределение Юг“ЕАД.
  4. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани/Разни.

Председател на
Общински съвет – Мадан
Б. Базеников