Дневен ред на заседание на ОбС на 30.06.2023 г.

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на  26.05.2023 г. (петък) от 16:00 часа.  Заседанието ще се проведе в заседателната зала 401 на ОбС (ет.ІV) при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 1. Докладна записка относно отчет на бюджета на Община Мадан към 31.12.2022 г.;

 2. Докладна записка относно отчет за дейността и финансов отчет на МБАЛ „Проф. д-р К. Чилов” ЕООД – град Мадан за 2022 г.;

 3. Докладна записка относно допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с   имоти - общинска собственост за 2023 г.;

 4. Докладна записка относно приемане решение за продажба и цена на поземлен имот – частна общинска собственост, находяща се на ул. „Перелик”, гр. Мадан, по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС;

 5. Докладна записка относно учредяване право на пристрояване за изграждане на пристройка към собствена жилищна сграда на ул.“Извор“ №5, гр. Мадан на наследници на Руфад Мурадов Караасанов;

 6. Докладна записка относно отдаване под наем на част от имот - частна общинска собственост за поставяне на преместваем обект, вендинг машини;

 7. Докладна записка относно предоставяне под наем на недвижим имот - частна общинска собственост: ретранслатор и части от метално съоръжение, представляващо мачта, находящи се в с.Крайна, общ. Мадан, обл.Смолян;

 8. Докладна записка относно предложение за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VIII – за озеленяване, УПИ ХVII- за гаражи в кв.8 и улична регулация, ПИ 46045.501.1091, ПИ 46045.501.1212 и ПИ 46045.501.887, град Мадан, община Мадан, с възложители: Бесри Хайри Мехмед, Бехие Реджепова Адемова, Николай Филипов Терзиев и Здравко Руменов Борназов;

 9. Докладна записка относно одобряване на оценка за определяне на пазарната стойност на право на прокарване и преминаване-учреден сервитут върху имоти частна общинска собственост за изграждане на обект:„Подмяна на кабелна линия 20 kV от ТП „Панелен“ до ТП „Явори“” в град Мадан, община Мадан“:
  - „Допълнителен сервитут за линеен енергиен обект /права на прокарване и преминаване/ за кабелна линия 20 кV от ТП Панелен до ТП Явори в поземлен имот с идентификатор 46045.501.65“, област Смолян, община Мадан, гр. Мадан, ул. "Паисий Хилендарски" №9, с възложител: Електроразпределение ЮГ-КЕЦ-гр.Златоград.
  1.  Докладна записка относно осигуряване на финансови средства от община Мадан на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ: „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „КИЧИКА” – МАДАН – РУДОЗЕМ” (представител на местната общност) във връзка с реализация на проект BG06RDNP001-19.476-0010 „Проучване и популяризиране на местната идентичност на територията на МИГ „Кичика” – Мадан – Рудозем“, съгласно сключен административен договор № РД50-46 от 06.10.2022 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура № BG06RDNP001-19.476 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) в частта на малките пилотни проекти;

  2. Докладна записка относно осигуряване на финансови средства от община Мадан на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ: „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „КИЧИКА” – МАДАН – РУДОЗЕМ” (представител на местната общност) във връзка с реализация на проект BG06RDNP001-19.610-0046 „Подготвителни дейности по разработване на стратегия за периода 2023-2027г. на МИГ „Кичика”– Мадан-Рудозем“, съгласно сключен административен договор №РД50-59 от 20.03.2023г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура № BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) в частта на малките пилотни проекти;

  3. Докладна записка относно откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели, утвърждаване на правилата за нейното провеждане и избор на комисия, която да извърши проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели и изготви доклад;

  4. Докладна записка относно актуализиране на състава на Съвета по въпросите на социалните услуги в Община Мадан;

  5. Докладна записка относно социално подпомагане на граждани;

  6. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани/Разни.

  Председател на
  Общински съвет – Мадан
  Б. Базеников