Дневен ред на заседание на ОбС на 28.07.2023 г.

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на  28.07.2023 г. (петък) от 16:00 часа.  Заседанието ще се проведе в заседателната зала 401 на ОбС (ет.ІV) при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

  1.  Докладна записка относно приема на план на социалните услуги в община Мадан за 2024 г.;
  2. Докладна записка относно допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с   имоти - общинска собственост за 2023 г.;
  3. Докладна записка относно продажба и приемане на оценка на земеделски имот – частна общинска собственост, находящ се в местност. „Горен заив“, землище с. Средногорци по реда  на чл.35, ал.1 от ЗОС;
  4. Докладна записка относно прекратяване на съсобственост, по реда на чл.36, ал. 1 , т.2 от ЗОС, между община Мадан и Мирослав Севдалинов Красимиров;
  5. Докладна записка относно отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, находящ се в с. Средногорци, общ. Мадан, обл. Смолян;
  6. Докладна записка относно отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, находящ се в с. Върбина, общ. Мадан, обл. Смолян, за лекарски кабинет;
  7. Докладна записка относно одобряване на проект за Подробен устройствен план – Устройствена план-схема за обект: „Подмяна на кабелни линии ниско напрежение от ТП „Възраждане” в град Мадан, община Мадан, във връзка с чл. 193, ал. 6 от ЗУТ, с възложител „Електроразпределение Юг“ ЕАД;
  8. Докладна записка относно създаване на Наблюдателна комисия към Общински съвет – Мадан  по смисъла на чл.170, ал.2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража и определяне на нейния състав;
  9. Докладна записка относно одобряване разходите за командировки на Кмета на община Мадан и Председателя на Общински съвет – Мадан за второто тримесечие на 2023 г.
  10. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани/Разни.

Председател на
Общински съвет – Мадан
Б. Базеников