Дневен ред на заседание на ОбС на 29.09.2023 г.

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на  29.09.2023 г. (петък) от 16:00 часа.  Заседанието ще се проведе в заседателната зала 401 на ОбС (ет.ІV) при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 1. Докладна записка относно утвърждаване предложение на комисията назначена с Решение №639/30.06.2023 г., за класиране на участниците в конкурс за избор на управител на МБАЛ „Проф. д-р Константин Чилов” ЕООД гр. Мадан;
 2. Докладна записка относно отмяна на Решение №660, прието от Общински съвет – Мадан на заседание, проведено на 31.08.2023 г., по Протокол №60;
 3. Докладна записка относно предложение за закриване на ДГ „Детелина“ с. Боровина, общ. Мадан и закриване на ДГ „Ралица“ с. Буково, общ. Мадан;
 4. Докладна записка относно отдаване под наем на част от имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. Мадан, ул. ”Перелик”, №9 за извършване на специализирани зъботехнически услуги;
 5. Докладна записка относно одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за изграждане на обект: „Кабелна линия 20 kV, МТП и въздушна мрежа ниско напрежение за захранване на ремонта, разширение и надстрояване на съществуващ търговски обект, находящ се в УПИ II-7006,7007, кв.51 по ПУП на с. Средногорци“. Възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД;
 6. Докладна записка относно одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за изграждане на обект: „Кабелно трасе в изкоп за присъединяване на Фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) с мощност до 200 kW“ в с. Равнища, община Мадан, УПИ I – 193, кв.26. Възложител: „ИСАМ“ЕООД с. Равнища, община Мадан;
 7. Докладна записка относно одобряване на проект за Подробен устройствен план – Устройствена план-схема за обект: „Външно електрозахранване на Фотоволтаична инсталация с мощност 30kW в ПИ 2 по ЧКП на с. Миле”, община Мадан, във връзка с чл. 193, ал. 6 от ЗУТ, с възложители: Трендафил Емилов Младенов, Лютвия Мехмедова Делиахмедова и Фехми Еминов Делиахмедов;
 8. Докладна записка относно одобряване на проект за Подробен устройствен план – Устройствена план-схема за обект: „Външно електрозахранване на гараж в ПИ 46045.501.1090 по КК на гр. Мадан” в УПИ XVI-гаражи, кв.8 по ПУП на гр. Мадан, община Мадан, във връзка с чл. 193, ал. 6 от ЗУТ, с възложител „Електроразпределение Юг“ ЕАД;
 9. Докладна записка относно одобряване на оценка за определяне на пазарната стойност на право на прокарване и преминаване-учреден сервитут върху имоти частна общинска собственост за изграждане на обект: "Подмяна на кабелни линии ниско напрежение от ТП „Възраждане“ в гр. Мадан, община Мадан в ПИ с идентификатор 501.227, област Смолян, община Мадан, гр. Мадан, ул. "Христо Ботев" № 14-18"- общинска частна собственост, с дължина 66,70 м, площ на сервитута за нуждите на обекта: 66,70 кв.м, и "Подмяна на кабелни линии ниско напрежение от ТП „Възраждане“ в гр. Мадан, община Мадан в ПИ с идентификатор 46045.501.204, област Смолян, община Мадан, гр. Мадан, ул. "Перелик" № 10-14"- общинска частна собственост, с дължина 3,45 м, площ на сервитута за нуждите на обекта: 3,45 кв.м, с възложител: Електроразпределение ЮГ-КЕЦ - гр. Златоград;
 10. Докладна записка относно социално подпомагане на граждани;
 11. Докладна записка относно избиране на временно изпълняващ длъжността Кмет на Община Мадан;
 12. Докладна записка относно избиране на временно изпълняващи длъжността Кмет на кметство;
 13. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани/Разни.

Председател на
Общински съвет – Мадан
Б. Базеников