Дневен ред на извънредно заседание на ОбС на 26.09.2023 г.

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 26.09.2023 г. (вторник) от 17:30 часа.
Заседанието ще се проведе в заседателната зала 401 на ОбС (ет.ІV) при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

  1. Докладна записка относно одобрение на проект споразумение одобрение на проект на Споразумение за партньорство за подготовка и изпълнение на концепция за Интегрирани териториални инвестиции във връзка с кандидатстване на община Мадан в партньорство по BG16FFPR003-2.001 - КОНЦЕПЦИИ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ (ИТИ), ПРР 2021-2027.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС - МАДАН:

/Б. Базеников/