Дневен ред на заседание на ОбС на 20.10.2023 г.

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 20.10.2023 г. (петък) от 16:00 часа..  Заседанието ще се проведе в заседателната зала 401 на ОбС (ет.ІV) при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

  1. Докладна записка относно отдаване под наем на имот публична общинска собственост, с площ 42 кв.м. площ, за складиране на строителни материали, за извършване на търговска дейност;
  2. Докладна записка относно отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, находящ се в с. Средногорци, общ. Мадан, обл. Смолян;
  3. Докладна записка относно отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, находящ се в с. Букова поляна, общ. Мадан, обл. Смолян;
  4. Докладна записка относно отстраняване на допусната очевидна фактическа грешка в Решение № 684/29.09.2023 г. на Общински съвет - Мадан, относно избиране на временно изпълняващи длъжността Кмет на кметство;
  5. Докладна записка относно утвърждаване размера на командировъчни пари на Кмета на община Мадан за месец юли, месец август и месец септември 2023 г.
  6. Докладна записка относно социално подпомагане на граждани;
  7. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани/Разни.

Председател на
Общински съвет – Мадан
Б. Базеников