Дневен ред за заседание на ОбС, което ще се проведе на 26.04.2024 г.

ДО
ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА МАДАН

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - Мадан на заседание на 26.04.2024 г. (петък) от 17:00 часа. Заседанието ще се проведе в заседателната зала 401 на ОбС (ет. ІV) при следния:


Д Н Е В Е Н Р Е Д

 1. Информация относно противопожарната обстановка и дейността на Районна служба ПБЗН – Мадан през 2023 г.;
 2. Справка за състоянието на престъпността, обществения ред и безопасността на движението на територията на община Мадан през 2023 г.;
 3. Докладна записка относно Доклад-отчет за осъществените читалищни дейности през 2023 г. в община Мадан;
 4. Докладна записка относно актуализация на Поименния списък за капиталови разходи на Община Мадан към 30.04.2024 година;
 5. Докладна записка относно отписване на публични задължения с изтекла давност към община Мадан;
 6. Докладна записка относно определяне размера на трудовите възнаграждения на Кмета на общината и кметовете на кметства;
 7. Докладна записка относно проект на наредба за изменение и допълнение Наредба №9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мадан;
 8. Докладна записка относно допълнения на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост за 2024 г.;
 9. Докладна записка относно продажба и приемане на оценка на поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се с. Средногорци, общ. Мадан по реда на чл.35, ал.1 от ЗОС;
 10. Докладна записка относно прекратяване на съсобственост, по реда на чл.36, ал. 1, т.2 от ЗОС, между община Мадан и Володя Величков Курджиев;
 11. Докладна записка относно учредяване право на пристрояване за изграждане на пристройка към собствена жилищна сграда на ул. “Вечерница“№ 6, гр. Мадан на наследници на Десислава Миткова Гудева и Венцислав Митков Гудев;
 12. Докладна записка относно отдаване под наем на имот частна общинска собственост, находящ се в гр. Мадан, ул. ”Обединение” №16;
 13. Докладна записка относно отдаване под наем помещение, находящо се в гр. Мадан, ул. ”Родопи”, № 35, ет. ІІ;
 14. Докладна записка относно разрешение за изработване на проект за частично изменение на Общ устройствен план на Община Мадан за поземлен имот с идентификатор 05476.1.9, местност „Маданковото“, землище село Бориново, община Мадан;
 15. Докладна записка относно разрешение за изработване на проект за частично изменение на Общ устройствен план на Община Мадан за поземлен имот с идентификатор 05476.1.18, местност „Маданковото“, землище село Бориново, община Мадан;
 16. Докладна записка относно разрешение за изработване на проект за частично изменение на Общ устройствен план на Община Мадан за поземлен имот с идентификатор 05476.1.56, местност „Нивище“, землище село Бориново, община Мадан;
 17. Докладна записка относно разрешение за изработване на проект за частично изменение на Общ устройствен план на Община Мадан за поземлен имот с идентификатор 05579.1.638, местност „Падала“, землище село Боровина, община Мадан;
 18. Докладна записка относно разрешение за изработване на проект за частично изменение на Общ устройствен план на Община Мадан за поземлен имот с идентификатор 48461.1.158, местност „Сухолещово“, землище село Митовска, община Мадан;
 19. Докладна записка относно одобряване на задание по чл.125 от ЗУТ и допускане изработването на проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-за озеленяване в кв.87, ПИ 46045.501.752 по КК на гр. Мадан, община Мадан. Възложители: Община Мадан и Заим Хайриев Дорсунски.
 20. Докладна записка относно одобряване разходите за командировки на Кмета на община Мадан и Председателя на Общински съвет – Мадан за първото тримесечие на 2024 г.
 21. Докладна записка относно социално подпомагане на граждани;
 22. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани/Разни.

Председател на
Общински съвет – Мадан
Б. Базеников