Дневен ред на заседание на ОбС на 29.03.2024 г.

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл.23, ал.4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - Мадан на заседание на 29.03.2024 г. (петък) от 16:00 часа.
Заседанието ще се проведе в заседателната зала 401 на ОбС (ет.ІV) при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 1. Докладна записка относно приемане на Общинска програма за закрила на детето – 2024 година;

 2. Докладна записка относно приемане на отчет за изпълнението на Програма за развитието на туризма в община Мадан за 2023 г. и приемане на Програма за развитието на туризма в община Мадан за 2024 г.

 3. Докладна записка относно отчет за 2023 год. на Програма за управление на отпадъците на Община Мадан за периода 2022-2028г.;

 4. Докладна записка относно отчет за 2023 год. на Програма за опазване на околната среда на община Мадан за периода 2022-2028 г.;

 5. Докладна записка относно приемане на План за смекчаване и адаптация към климатичните промени на община Мадан за периода 2024-2030г., изготвен в резултат от изпълнението на Дейност 5: Разработване на общински планове за адаптация към климатичните промени в рамките на проект: BGENVIRONMENT-4.004-0002 „Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат” по ДБФП №Д-30-24/28.04.2023 г., който се изпълнява с финансовата подкрепа на Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени”, Приоритетна ос „Климат“ от ФМ на ЕИП 2014-2021 г.;

 6. Докладна записка относно допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост за 2024 г.;

 7. Докладна записка относно продажба и приемане на оценка на поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се на ул. „Беломорска“, гр. Мадан по реда на чл.35, ал.1 от ЗОС;

 8. Докладна записка относно определяне размера на обезщетение по чл.97 ЗС, продажба и приемане на оценка на терен – частна общинска собственост, върху който е реализирано отстъпено право на строеж в гр. Мадан, ул. „Република” на Евтим Димитров Савов;

 9. Докладна записка относно одобряване на задание по чл.125 от ЗУТ и допускане изработването на: Подробен устройствен план /ПУП/ – ПРЗ за част от ПИ 61176.2.602 и ПУП - Парцеларен план засягащ част от ПИ 61176.2.601 и част от ПИ 61176.2.389, землище с. Равнища, с възложител: Община Мадан;

 10. Докладна записка относно одобряване на задание по чл.125 от ЗУТ и допускане изработването на: Подробен устройствен план /ПУП/ – ПРЗ за част от ПИ 61176.2.510 и ПУП - Парцеларен план в обхвата на ПИ 61176.2.510, землище с. Равнища, с възложител: Община Мадан;

 11. Докладна записка относно разрешение за изработване на проект за частично изменение на Общ устройствен план на Община Мадан за поземлен имот с идентификатор 12718.1.219 по Кадастралната карта на с. Върбина, м. „Алиндер“, община Мадан;

 12. Докладна записка относно одобряване на задание по чл.125 от ЗУТ и допускане изработването на проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ III-за трафопост, УПИ I-за хлебозавод и улична регулация в кв.91 по ПУП на гр. Мадан, ПИ 46045.501.1231, ПИ 46045.501.1232 и ПИ 46045.501.240 по КК на гр. Мадан, община Мадан. Възложители: Община Мадан, „Електроразпределение Юг“ ЕАД и „ФУРИ КОМЕРС“ЕООД гр. Мадан;

 13. Докладна записка относно одобряване на задание по чл.125 от ЗУТ и допускане изработването на проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XIII-за озеленяване и УПИ XIV-за пром. застрояване в кв.63 по ПУП на гр. Мадан, ПИ 46045.501.1160 и ПИ 46045.501.1164 по КК на гр. Мадан, община Мадан. Възложители: Община Мадан и „ЕМ ВИ ЕС СТРОЙ”ЕООД гр. Мадан;

 14. Докладна записка относно изменение на Решение №532, взето на заседание на Общински съвет - Мадан, проведено на 30.12.2022 г., Протокол №49, изменено и допълнено с Решение №35, взето на заседание на Общински съвет - Мадан, проведено на 29.12.2023 г., Протокол №4 относно възлагане на Услуга от общ икономически интерес по проект „Грижа в дома в община Мадан”, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Рег. № BG05SFPR002-2.001-0027-C01 по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“ на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027;

 15. Докладна записка относно изменение на Решение №107 от 26.06.2020г. изм. и доп. с Решение №271 от 28.05.2021г. и Решение №594 от 31.03.2023г. на Общински съвет – Мадан;

 16. Докладна записка относно социално подпомагане на граждани;

 17. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани/Разни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС - МАДАН:

/Б. Базеников/

 -