Дневен ред на извънредно заседание на ОбС на 09.02.2024 г.

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на извънредно заседание на 09.02.2024 г. (петък) от 16:30 часа.
Заседанието ще се проведе в заседателната зала 401 на ОбС (ет.ІV) при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

  1. Докладна записка относно приемане на бюджета на Община Мадан за 2024 година.  /Проведено публично обсъждане на 26.01.2024 г./

    Материалите може да изтеглите от тук:
    -    Докладна записка относно приемане на бюджета на община Мадан за 2024 година. / Вх. № ОбС 26 от 29.01.2024 г./
    -    Докладна записка относно допълнение на докладна записка относно приемане на бюджета на община Мадан / Вх. № ОбС 26(1) от 05.02.2024 г./

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС - МАДАН:

/Б. Базеников/