Отмяна на разпоредбата на чл. 49, т. 41

Отмяна на разпоредбата на чл. 49, т. 41 в частта: "годишна регистрация за читатели" от Наредба №9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община М., приета с Решение №231 по протокол №18/26.10.2016г. на ОбС-М., изм. с Решение №267/21.12.2016г. по Протокол №22 ;изм. с Решение №331/19.04.2017г. по Протокол №26; изм. с Решение №392/26.07.2017г. по Протокол №30;изм. с Решение №409/30.08.2017г. по Протокол №32;изм. с Решение №466/24.01.2018г. по Протокол №38;изм. с Решение №508/21.03.2018г. по Протокол №40 и изм. с Решение №525/25.042018г. по Протокол №42 на ОбС 

Заповед № АП – 03-14-13 от 09. 01. 2017 г. на Областен управител за връщане на Решение № 271, 272 и 273 / 21.12.2016 г.

Word-iconЗаповед № АП – 03-14-13 от 09. 01. 2017 г. на Областен управител за връщане на Решение №№ 271, 272 и 273 / 21.12.2016 г., в частта им на т. ІV и т. V, приети от Общински съвет – Мадан

 

Заповед № АП – 03-14-247 от 08. 08. 2017 г. на Областен управител за връщане на Решение № 389 / 26.07.2017 г.

Word-iconЗаповед № АП – 03-14-247 от 08. 08. 2017 г. на Областен управител за връщане на Решение № 389 / 26.07.2017 г. в частта му на т. III и т. IV, приети от Общински съвет – Мадан

 

Заповед на Областен управител за връщане на Решение № 361/17.05.2017г. на Общински съвет – Мадан

Word-iconЗаповед на Областен управител за връщане на Решение № 361/17.05.2017г. на Общински съвет – Мадан

 

Решение №165 по Производство по реда на чл. 185 срещу разпоредбите на чл. 4, ал.1, т.4 и т.5 и чл. 52 от Наредба №9

Update-iconРешение №165 по Производство по реда на чл. 185 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), срещу разпоредбите на чл. 4, ал.1, т.4 и т.5 и чл. 52 от Наредба №9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на ОбС Мадан, приета с Решение № 232 от 26.10.2016 г. наОбС Мадан и изменена с Решение №267 от 21.12.2016 г. по Протокол №22 от 21.12.2016 г. на ОбС Мадан (линк към Административен съд, Смолян)

Заповед на Областен управител за връщане на Решение № 102 / 23.03.2016г

Word-iconЗаповед на Областен управител за връщане на Решение № 102 / 23.03.2016 г. на Общински съвет – Мадан

 

Заповед на Областен управител за връщане на Решения № 271, 272 и 273 / 21.12.2016 г

Word-iconЗаповед на Областен управител за връщане на Решения № 271, 272 и 273 / 21.12.2016 г., в частта им на т. ІV и т. V, приети от Общински съвет – Мадан